E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

Томо Борисов получи докторска степен


Дисертационният труд е посветен на психофизическа готовност за оцеляване в социални бедствия


Уважаеми колеги,Експертът по сигурността Томо Борисов защити дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема: "Модел за формиране на психофизическа готовност за оцеляване в екстремалните ситуации на социалните бедствия", в Катедра "Психология, педагогика и социология" на Национална спортна академия.Дисертационният труд на Томо Борисов е посветен на изключително важен за теорията и практиката проблем - поведение на младите хора в екстремалните ситуации на социалните бедствия и формиране на психофизическа готовност за действия в подобни ситуации. Научните разработки в България, осветляващи различни аспекти на този проблем са твърде малко.В дисертационния труд се изследва надеждността на модел за формиране на психофизическа готовност за оцеляване в екстремалните ситуации на социалните бедствия. Научният продукт е внедрен в практиката. Целта на изследването е да се създаде надежден модел за формиране на психофизическа готовност за оцеляване в екстремалните ситуации на социалните бедствия. Обект на изследването е моделът за самозащита и оцеляване при бедствия. Изследвани са всичко 694 човека от които: 504 ученици и ученички от V до XII клас и 190 младежи, разпределени в две групи - контролна и експериментална.При обобщаването на анкетното проучване е установено, че учениците имат известни представи за същността на насилието, в една или друга степен са преживели различни насилия, познават конкретния техен насилник, спомнят си белезите,  преживявания след насилието и биха ги споделили с близък човек, знаят кои деца са най-застрашени, запознати са с изнудването и принуждаването. Те самите са били жертва и имат представа за изнудвача, но имат много скромни познания за разпознаването му. Учениците не разбират достатъчно  превантивните мерки за ограничаване на насилието. Нямат напълно реална представа за авторитетите и моделите на безопасно поведение.Всички тези обобщения от анкетното проучване са взети впредвид при създаването на модела за психофизическа готовност за оцеляване при екстремалните ситуации на социалните бедствия. Препоръки: Да продължи изучаването на силата на въздействието на екстремалните фактори върху психическото и физическото развитие на учениците. Да се включат в учебните занятия по физическо възпитание и спортната тренировка по вид спорт основни действия, свързани с оцеляване при различни бедствия. Организиране на курсове за оцеляване при бедствия за учителите по физическо възпитание и треньорите по видове спорт. Да се включат в учебните планове на специалностите "Педагогика на обучение по физическо възпитание" и "Спорт" нова учебна дисциплина "Оцеляване при бедствия"