E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

28 април 2011г.

Среща за финално отчитане на проект Превенция на насилието - създаване на Младежки Център "Сигурност" в град Костинброд!


Младежки център "Сигурност" е реализиран от Сдружение "Алфа-Клуб Да оцелееш" в партньорство с община Костинброд, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство Финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство оказа благоприятно въздействие за реализиране на проекта. Резултатите от проекта са пряко насочени към благополучието на децата. Подрастващите се възползваха от предлаганите услуги, консултации, тренировки в  добронамерена и подкрепяща среда.Възрастните - учители, родители, общественост - укрепиха капацитета и мотивацията си чрез придобиване на специфични умения за работа с деца. Общинската администрация беше подпомогната в стремежа си да осигури условия за нормално развитие и живот на децата в общността.  Проектът спомага за устойчиво развитие на социалните измерения чрез широката гласност и публичност. Публичното представяне и повишаване информираността на обществото за проекта засили "социалния диалог" между държавните, местните власти, неправителствените организации, по проблемите на насилието върху деца и сред деца. Успешното реализиране доведе до развитие на сферата на социални услуги в гр.Костинброд. Екипът на центъра провежда редовни информационни кампании чрез публикации в медии, изготвяне и разпространяване на информационни материали, насочени към популяризирането на дейността на центъра, както и към повишаване на чувствителността и разбирането на обществото по отношение на проблемите на децата в риск и техните специфични потребности. Целта на активната информационна дейност на Младежки център "Сигурност" е повишаване на обществената информираност и насърчаване на подкрепата на общността при решаване на проблемите на децата в региона. Профилактиката на престъпността и насилието, както и рехабилитацията на деца, жертви на насилие (преодоляване на травмата и проблемите в общуването) имат огромен социален ефект като демонстрация на успешен модел за справяне с проблема.Младежкият център разполага с обновени и оборудвани зали за занимания по бойни спортове, компютри, офиси и спомагателни помещения. Дейностите на Младежки център "Сигурност" са насочени главно към деца и младежи, които живеят или учат на територията на община Костинброд. Съществуването на Младежки център "Сигурност" се превърна в значимо събитие за живота на общината. Дейностите и услугите, които предлага, вече са неизменна част от ежедневието на много деца и на техните родители. С помощта на Община Костинброд ще бъдат намерени възможности Центърът да продължи да съществува и така ще осигурим устойчивост на проекта!