E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

Семинар

"Мястото на културата и етноса в социална и психологична работа с деца и техните семейства" 26 януари, 2011г.


С участието на представители на Министерство на образованието младежта и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, артисти, практици, психолози и др.Културната идентичност е динамичен процес, който е част от развитието на човека. Тя е и феномен на социализацията, която започва в детството, продължава цял живот и подчертава социалната ни принадлежност и групово припознаване. Културата заема централно място в психологично - консултативна и терапевтична работа с деца и техните семейства, особено в наши дни, когато миграционните движения са се увеличили чувствително. Представяне на 2 случая с деца от етносите: тамули и бербери, в които интерпретацията на симптомите варира според културните навици, ритуали и обичаи. В България е налице специфична етнически многообразна социална среда в която предразсъдъците са основен компонент в отношенията между отделните групи и индивиди. Сложната, богата и противоречива българска история е предопределила многопластовия характер на обществото ни, в който се е развил и утвърдил модела на стереотипизиране на социалните нагласи към самоопределилите се етнически прослойки. Очевидно както законовите, така и административните мерки насочени към социална интеграция на съответните етнически групи, не могат да доведат до бърз и непосредствен ефект, доколкото тази сфера на социални отношения е силно повлияна от множество икономически фактори, традиции, психологични нагласи и т.н. Обществената активност и партньорството между държавните и  неправителствените организации са необходимите катализиращи  предпоставки, които могат да спомогнат за преодоляването на предразсъдъците и постигането на едно толерантно балансирано  отношение между различните етнокултури.